Česky English Story Factory
Vložit video

 

Nejnovějších 5 Nejlepších 5

 

Manuál StoryFactory - jak ovládat StoryFactory 2.x.x

Hlavní okno StoryFactory

StoryFactory celé okno

  1. V levé horní části se nachází pohled na město z ptačí perspektivy nazývaný "Birdview". Jsou v něm vidět dráhy pohybů všech postav (i kamer).
  2. V levé spodní části je okno s časovou osou. Pod ní jsou panely jednotlivých postav vystupujících ve scénce. Každý má 4 řádky: první pro animace, druhý pro posuvné pohyby, třetí pro rotace a čtvrtý pro emotikony. Zde můžeme měnit počáteční čas i délku trvání všech akcí.
  3. Kliknutím na panel nějaké postavy se v pravé střední části okna zobrazí Editor postav. Ten obsahuje základní informace o postavě a možnost je změnit.
  4. Klikneme-li naopak v okně s časovou osou na libovolnou akci, v pravé dolní části se nám zobrazí editor pro tuto akci. V něm je možno danou akci upravovat.
  5. V pravé horní části okna je základní ovládání přehrávání scénky. Důležité je tlačítko Sledovat, kterým se otevře 3D pohled na město, kde budou postavy přehrávat scénky.
  6. Další tlačítka jsou na spuštění scénky (od začátku či od místa zarážky v časové ose), pozastavení, zastavení, simulaci v Birdview, nahrávání scénky do video-formátu a tlačítko pro přidání nové postavy.
  7. Bílé okno pod tlačítky je pro zobrazení speciálních informací. Ty mohou pomoci především při řešení problémů.
  8. Některé z těchto operací lze provést i přes menu (přehrávání, simulace, atd.). Dále je v menu možné scénku uložit (Ctrl+S), uložit jako, načíst (Ctrl+L), otevřít novou (Ctrl+N), vrátit se v úpravách o jeden krok zpět (Ctrl+Z) či vpřed (Ctrl+Y), zkopírovat označenou postavu (Ctrl+C), vložit zkopírovanou postavu (Ctrl+V), nastavit si ovládání programu či nahrávání videí a přečíst si nápovědu.

Birdview - pohled na město z ptačí perspektivy

StoryFactory Birdview

Birdview se nachází v levé horní části editačního okna. Je to pohled na město z ptačí perspektivy.

Pohled na město můžeme posouvat tak, že klikneme do obrázku levým tlačítkem myši a táhneme. Točením kolečka myši se pohled na město přibližuje nebo oddaluje. Rovněž můžeme použít kombinaci levého tlačítka myši a kláves Ctrl (přiblížení) a Shift (oddálení).

Birdview slouží především k zobrazování postav a drah jejich pohybů v průběhu scénky. Místo, kde se postava objeví na začátku, je vyznačeno větším zeleným kolečkem. Když na něj klikneme, obarví se na červeno. Má-li postava definované nějaké pohyby, z tohoto počátečního kolečka vychází černá úsečka (dráha pohybu) a končí žlutým kolečkem (cíl pohybu). Pokud je pohyb aktivní, je spojovací úsečka žlutá. Z koncového žlutého kolečka může či nemusí vycházet další pohyb - opět napojený spojnicí ukončenou žlutým kolečkem. Takto se dá sledovat, kudy se bude postava pohybovat.

V Birdview se dá upravovat, kam je postava aktuálně natočená. Počáteční natočení určuje malé bílé kolečko na okraji velkého zeleného (nebo červeného, máme-li postavu aktivovanou). Klikneme-li na něj, můžeme ho natočit do jiného směru. Na začátku scénky se postava objeví otočená do zadaného směru. Natočení v průběhu scénky určuje malé černé kolečko. Jak se mění natočení v průběhu scénky je popsáno níže, v oddílu Rotace.

Máme-li ve scénce kameru, má téměř stejné zobrazení jako každá jiná postava - jen ve tvaru čtverečku.

Časová osa a akce postav

V levé dolní části okna je časová osa s posuvným jezdcem. Čas je počítán v sekundách. Pod časovou osou jsou panely postav. V každém z nich jsou ve čtyřech řádcích zapsané akce postav v podobě různobarevných obdélníčků. Animace jsou v prvním řádku a mají na obdélníčku napsaný svůj název. Každé animaci odpovídá jedna barva. Posuvné pohyby jsou v druhém řádku a jsou vždy modré. Rotační pohyby jsou ve třetím řádku a jsou vyznačeny zeleně. Ve čtvrtém řádku jsou různobarevné emotikony. Takto přehledně vidíme, kdy která akce začíná i jak dlouho zhruba trvá. Pokud klikneme na akci, zobrazí se v pravé dolní části editor příslušné akce s přesnějšími informacemi.

StoryFactory časová osa

Chceme-li si zvětšit či zmenšit časové měřítko, posuneme jezdcem na liště vpravo od časové osy - buď nahoru směrem k nápisu Přiblížit nebo dolů k nápisu Oddálit. Tak si můžeme zvolit, zda chceme lépe vidět na krátké akce nebo mít raději zobrazený delší kus scénky najednou.

Jednotlivé akce se dají posouvat na jiné místo ve scénce (a tím na jiný čas) prostým přetažením pomocí myši. Má to však určitá omezení. Emotikony a pohyby posuvné a rotační jdou posouvat jen k hranici sousedního pohybu - ne dále. Naopak animace musí následovat jedna těsně za druhou, takže posouváním měníme pořadí animací. Posouváme-li animaci vlevo, posune se nám před tu, nad kterou nadjedeme levým rohem posouvané animace. Posouváme-li animaci vpravo, posune se za tu, nad kterou nadjedeme levým rohem animace.

Chceme-li nějakou akci prodloužit, najedeme myší nad její okraj a jakmile se nám kurzor změní v oboustrannou šipičku, kliknutím a táhnutím akci zkrátíme či prodloužíme. Animace mají přesně danou dobu trvání, takže jejich prodlužováním či zkracováním vlastně měníme počet opakování animace. U pohybů (posuvných i rotačních) opět nesmíme zasáhnout do žádného jiného pohybu. Pokud prodloužíme či zkrátíme animaci, všechny následující se o odpovídající časový okamžik posunou.

Pokud nám nějaká akce zasáhne za konec scénky, jsme dotázáni, zda chceme délku scénky prodloužit. Pokud nechceme, změna akce se neprovede.

Pro mazání akce stačí na akci kliknout pravým tlačítkem a vybrat Smazat akci. Případně kliknout na akci a zmáčknout klávesu Delete.

Sledování scénky ve 3D okně

Otevření 3D okna

StoryFactory Sledovat

Abychom si celou scénku prohlédli, musíme kliknout na tlačítko Sledovat. Následně musíme 10s počkat a pak kliknout na tlačítko OK. Otevře se okno s 3D pohledem na město.

StoryFactory Spuštění 3D okna

Pohyb v 3D městě

Po městě se můžeme pohybovat pomocí klávesových šipek (nebo pomocí kláves W - dopředu, A - doleva, D - doprava, S - dozadu). Chceme-li se jen natáčet (nebo zatáčet, pokud zároveň držíme nějakou klávesu pro pohyb), stačí daným směrem pohnout myší. Tak se můžeme natáčet ve dvou směrech otáčení: doprava/doleva i nahoru/dolů.

Poté, co poprvé spustíme přehrávání scénky, se ve městě objeví i naše postavy. Chceme-li se dívat přímo na ně, můžeme kliknout levým tlačítkem myši, čímž se přeneseme přímo k dané postavě. Pak se ale nemůžeme volně pohybovat, jen natáčet směr pohledu na postavu. Začne-li se pohybovat postava, my se automaticky pohybujeme s ní, abychom ji měli stále ve výhledu. Chceme-li se opět po městě volně pohybovat, klikneme pravým tlačítkem myši.

Přechod mezi 3D oknem a editačním oknem

Chceme-li se vrátit do okna s editováním scénky, máme dvě možnosti. Buď použijeme klávesovou zkratku Alt+Tab, čímž se vrátíme do naposledy aktivního okna. Nebo zmáčkneme klávesu Esc. Pak se nám zobrazí kurzor myši - a tou můžeme vyjet z okna a aktivovat jiné okno.

V tuto chvíli můžeme také 3D okno přesunout (kliknutím na jeho okraj) nebo upravit jeho velikost tak, abychom viděli obě okna: to s editací scénky i to, kde se scénka přehrává.

Pro návrat do 3D okna klikneme na tlačítko Continue.

StoryFactory 3D okno

Vytváření scénky

Nová scénka

Pro vytvoření nové scénky klikneme v menu Soubor na položku Nová scénka. Ke stejnému účelu slouží klávesová zkratka Ctrl+N.

Přidání postavy

V Birdview si najdeme místo, kde se má postava na začátku objevit. Tam klikneme pravým tlačítkem a vybereme Přidat postavu. Zobrazí se nám dialogové okno pro přidání postavy. Můžeme též stisknout tlačítko Přidat postavu vpravo nahoře, pak se vytvořená postava přidá zhruba doprostřed mapy.

StoryFactory Nová postava

Můžeme si zvolit tyto vlastnosti:

Po výběru vlastností klikneme na Přidat postavu. To provede dvě změny. V Birdview se objeví další kolečko odpovídající počátečnímu umístění nové postavy a pod časovou osou se objeví blok akcí nové postavy, který bude ale zatím prázdný.

Počáteční natočení postavy

StoryFactory Počáteční rotace

Chceme-li změnit počáteční natočení postavy, chytneme malé bílé kolečko u počáteční značky této postavy (větší zelené kolečko, po označení červené) - a pootočíme jím do směru, kam má být postava na začátku natočena.

Animace

Animaci přidáme kliknutím na okno postavy pod časovou osou pravým tlačítkem a potvrzením volby Přidat animaci. Objeví se dialogové okno pro přidání animace.

StoryFactory Nová animace

Můžeme si zvolit tyto vlastnosti:

Chceme-li se na animaci podívat, můžeme kliknout na tlačítko Ukázka. V tu chvíli začne daná postava přehrávat námi vybranou animaci. Musíme si tedy v 3D okně nastavit pohled na danou postavu a podívat se, jak animace vypadá. Po stisknutí tlačítka Uk. ve smyčce se animace začne přehrávat v nekonečné smyčce.

Výběr odsouhlasíme kliknutím na tlačítko Přidat.

Přidaná animace se objeví jako nový barevný obdélníček v řadě animací naší postavy.

Když na animaci klikneme, zobrazí se nám v pravé dolní části editačního okna Editor animací. Tam můžeme dodatečně změnit vlastnosti této animace.

Měníme-li délku trvání animace roztahováním příslušné akce, délka trvání se implicitně zarovnává na násobky základní délky animace (ty jsou znázorněny svislými čárami). Pokud však držíme Ctrl, můžeme nastavit délku trvání libovolně. Je třeba ale pamatovat na riziko, že přechod k další animaci pak nemusí být plynulý.

Posuvné pohyby

Posuvný pohyb můžeme přidat pouze za poslední pohyb. V Birdview si najdeme kolečko odpovídající poslednímu pohybu (pokud ještě postava žádný pohyb nemá, najdeme si velké počáteční kolečko) a na to klikneme pravým tlačítkem myši. Vznikne nám žluté kolečko spojené s koncem posledního pohybu úsečkou, které odtáhne na zvolené místo, kde by měl přidávaný pohyb skončit. Je třeba mít na paměti, že postavy nemohou procházet zdí a tedy ani dráha jejich pohybu by neměla vést skrz překážky. Současně se nám u dané postavy ve druhém řádku objeví nový modrý obdélníček. Ten se objeví těsně za posledním pohybem. Chceme-li, aby mezitím postava stála na místě, můžeme pohyb přesunout na pozdější čas. Obdobně můžeme upravit, jak dlouho bude pohyb trvat.

Pokud nechceme přidat nový pohyb na konec, máme ještě možnost nějaký již daný pohyb rozdělit. To provedeme dvojkliknutím na místo, kde chceme pohyb rozdělit - tedy na úsečce představující tento pohyb. Tam se objeví nové žluté kolečko, které můžeme přesunout. Taktéž pod časovou osou se původní pohyb rozdělí na dva. Prodlužujeme-li dráhu pohybu, je rozumné také pod časovou osou prodloužit dobu trvání pohybu.

Pokud při úpravách délky trvání nebo pozice pohybu držíme Shift, všechny další pohyby se o provedenou změnu posunou. Tato vlastnost se nám bude hodit, pokud již máme hotovou celou dlouhou scénku a chceme provést pouze drobnou úpravu na začátku (třeba zkrátit dobu, po kterou postava jde). Všechny navazující pohyby tak zůstanou synchronizované s animacemi.

Rotace

StoryFactory Jezdec časové osy

Abychom přidali rotaci, musíme si nejdříve jezdcem na časové ose najet na čas, kdy má rotace dané postavy začínat.

StoryFactory Přidání rotace

Pak si najdeme postavu v Birdview, chytneme malé černé kolečko u této postavy a pootočíme ve směru, kterým se má postava otáčet. Jakmile jsme s nastaveným úhlem pootočení spokojeni a černé kolečko pustíme, v okně postavy pod časovou osou se objeví nový zelený obdélníček ve třetím řádku. To značí nově přidanou rotaci. Opět můžeme akci přesunout či zkrátit nebo prodloužit. Pokud při úpravách rotace držíme Shift, všechny následující rotace se posunou o provedenou změnu.

Emotikony

Emotikony jsou zcela nový typ akcí. Jedná se o bubliny s obrázky, které se mohou zobrazovat nad hlavami postav. Na výběr je přibližně 150 obrázků emotikonů. Emotikony se přidávají stejně jako animace (kliknutím pravým tlačítkem do panelu s postavou). Lze nastavovat obrázek emotikonu, dobu, po jakou bude zobrazen, čas, kdy se objeví a výšku emotikonu nad hlavou postavy.

Zkopírování postavy

Pomocí klávesové zkratky Ctrl+C lze zkopírovat označenou postavu do schránky. Zkopírovanou postavu je pak možno následně vložit pomocí Ctrl+V. Vložená postava se objeví mírně posunutá oproti původní (směrem jihovýchod), nicméně všechny ostatní akce a vlastnosti (kromě jména) bude mít stejné.

Kamera

Nemáme-li přidanou kameru, scénku ve 3D okně musíme prohlížet "ručně". Pomocí klávesových šipek se dostaneme až na místo, kde se scénka ve městě odehrává - a pak se během přehrávání buď volně pohybujeme mezi postavami, nebo si stoupneme někam, odkud uvidíme na postavy po celou scénku. Nebo překlikneme levým tlačítkem myši, čímž se nám pohled změní na jednu z postav. Postupným klikáním můžeme projít všechny postavy, až se zpátky dostaneme do volného pohybu. Ze scénky tak uvidíme vždy vybranou postavu, ale na ostatní postavy možná neuvidíme.

Hodilo by se předem stanovit, odkud se budeme na postavy dívat - abychom pak při přehrávání nemuseli nic dělat a jen sledovat scénku jako natočený krátký film. K tomu si ukážeme, jak přidat do scénky kameru. Nejdříve kameru statickou, která je celou dobu na jednom místě, a posléze si ukážeme, jak se může kamera v průběhu scénky natáčet či přemisťovat. Nakonec si vysvětlíme, jak zařídit, aby byla scénka zabírána chvíli z jedné strany a hned zase z jiné.

Práce s kamerou v kostce

Kamera je ve StoryFactory speciální typ postavy. Proto s kamerou pracujeme skoro stejně jako s jakoukoliv jinou postavou. Přidáváme ji stejně, můžeme s ní posouvat i rotovat tak, jako s každou jinou postavou. Je zde důležité především to, kam je natočena a kterou část scény snímá. Proto zde můžeme využívat i druhý směr natočení (nahoru/dolu) a třetí souřadnici umístění (určující výšku). Kamera nemá klasické animace, které by se na ní přehrávaly, nicméně první řádek kamery (který je u ostatních postav určen pro animace) i zde nese význam - a to docela značný. Na výběr tu máme animace jménem aktivní a neaktivní. Pokud chceme, aby kamera v určitý čas natáčela scénku, přiřadíme jí pro tu dobu animaci aktivní a obráceně, pokud zrovna natáčet nemá, zvolíme pro ni animaci neaktivní.

Důležité je, že kamery mohou být ve scénce nejvýše dvě. To nám však naprosto stačí - vždy je totiž aktivní nejvýše jedna - a ta druhá se mezitím může libovolně přemisťovat či přetáčet.

Teď ale vše popořádku a postupně...

Statická kamera

Zde si popíšeme, jak se na scénku dívat celou dobu z jednoho místa. V Birdview si najdeme místo, kam chceme kameru umístit. V dialogovém okně klikneme na Přidat postavu a zvolíme typ postavy Camera. Následně se nám na vybraném místě v Birdview objeví nová postava - její značka bude mít však tvar čtverce. To znamená, že se jedná o kameru.

Vybereme si, kam má být kamera natočena. Stejně jako u jiné postavy ji pootočíme pomocí malého bílého kolečka.

Natočení kamery nahoru/dolů

Chceme-li změnit úhel natočení ještě v druhém směru - nahoru/dolu - například pro záběr z nadhledu či podhledu, klikneme pod časovou osou na postavu Camera. Vpravo se nám zobrazí Editor postav pro kameru. Zajímá nás vlastnost Start rot, která má dvě položky. První je vyplněná podle toho, kam jsme natočili postavu v Birdview. Druhá slouží právě pro vertikální natáčení kamery. Chceme-li ji natočit dolů, vyplníme položku nějakým záporným číslem, např. -10. Kamera bude pootočená o deset stupňů k zemi. Pro natočení nahoru zvolíme naopak kladné číslo, např. 10.

Story Factory Camera

Nastavení výšky kamery

Kameře můžeme nastavit výšku, odkud scénku zabírá. To provedeme kliknutím na tuto postavu pod časovou osou a v jejím Editoru postav změníme třetí souřadnici vlastnosti Začátek (tím se myslí počáteční umístění). Střed souřadnic našeho města je nad střechami budov, takže silnice mají zápornou výšku (-3420). Chceme-li kameru umístit výše, musíme jí proto zadat pozici nižší, chceme-li ji mít naopak blíže zemi, je třeba zadat třetí souřadnici vyšší.

Pohodlnější nastavení výšky a natočení kamery

Pro pohodlnější ovládání úhlu kamery ve směru nahoru/dolů a výšky kamery byla vytvořena nová funkce. Pro její použití klikneme na tlačítko Nastav kameru v Editoru postav u postavy kamera. Objeví se okno s obrázkem postavy Tomáše a obrázkem kamery. Kameru lze posouvat ve vertikálním směru (držením červeného kolečka uprostřed kamery) a tím měnit její výšku. Vlevo vedle postavy je měřítko, které odpovídá speciálním jednotkám Unreal cm. Kdyby Vám přišlo měřítko divné, vězte, že postavy ve StoryFactory jsou velké nejen hereckými výkony, ale i výškou. Kromě výšky lze v tomto okně měnit i úhel natočení kamery. Stačí držet červené kolečko na držáku kamery a natočit kameru do vhodného směru.

Story Factory Camera

Pohybující se kamera

Jak již bylo řečeno, pohyby posuvné i rotační přidáváme kameře stejně jako jiným postavám. (Viz Posuvné pohyby a Rotace.)

Zde můžeme s výhodou využít schopnosti kamery měnit svou výšku nad povrchem a rotovat nahoru nebo dolů. Výšku kamery při pohybu změníme v jejím editoru pohybů přepsáním třetí souřadnice v kolonce Konec. To určí výšku, v jaké bude kamera na konci svého pohybu. Z tohoto bodu bude začínat další pohyb kamery, pokud ho přidáme. Stejné je to s přidáváním rotací.

Střih kamery

Chceme-li provést střih pohledu (záběr kamery najednou změnit na záběr z jiného místa či úhlu), potřebujeme kamery dvě (a to právě dvě, více kamer nám StoryFactory ani nedovolí). Vložíme tedy do scénky dvě kamery. Nejprve provedeme záběr pomocí první, takže pro ni zvolíme animaci aktivní. Po dobu, kdy kamera natáčí, jí za pomoci pohybů a rotací nastavíme, jak se má pohybovat a otáčet. Pro druhou kameru na stejnou dobu zvolíme animaci neaktivní. V čase, kdy chceme záběr kamer přepnout, nastavíme první kameře animaci neaktivní a druhé kameře animaci aktivní. Rovněž i druhé kameře určíme pohyb a rotaci. Zatímco druhá kamera natáčí, první můžeme přesunout nebo natočit a připravit tak pro další záběr.

Délku animace můžeme měnit jen pomocí počtu opakování. Proto může být střih proveden jen v celých sekundách (jelikož základní doba trvání animace aktivní i neaktivní je 1s).

Simulace přehrávání

Při vytváření scénky používáme Birdview k tomu, abychom viděli, kde je jaká postava a kam je natočena. Což se samozřejmě v průběhu scénky mění. Posouváním jezdce na časové ose se mění i Birdview - pohybující se postavy jsou znázorněny pomocí černých obrouček s modrou ručičkou ukončenou černým puntíkem, znázorňující, kam je zrovna postava natočena. Chceme-li se tedy podívat, jak se budou postavy pohybovat a otáčet, stačí projíždět jezdcem po časové ose od začátku scénky až na konec.

Navíc máme k dispozici nástroj pro simulaci pohybů v Birdview. Slouží k tomu tlačítka vpravo nahoře s nápisy Sim: šipka pro spuštění simulace, čtvereček pro zastavení. Simulace funguje tak, jako bychom ručně posouvali jezdec na časové ose - ale takovou rychlostí, jak bude doopravdy scénka probíhat.

StoryFactory Simulace

Náhled kamery a náhled postav

V pravé horní části okna StoryFactory přibyla dvě nová zaškrtávací okénka: Náhled kamery a Náhled postav. Obě se týkají zobrazení v Unrealu v době, kdy se nepřehrává scénka.

Aby náhledy fungovaly, je nutné alespoň jednou zapnout přehrávání, aby se postavy a kamera ve městě zobrazili. Stejně tak je nutné zapnout alespoň jednou přehrávání při přidání nebo odebrání postav nebo kamery, aby náhled fungoval správně. Náhled se dá ovládat i přímo z okna Unrealu. Klávesa V zapne-vypne náhled kamery, klávesa B zapne-vypne náhled postav a klávesy N a M posunují čas scénky o jednu vteřinu zpět a vpřed.

Nahrávání scénky

Jakmile máme scénku celou hotovou, včetně všech postav a případných kamer, můžeme si ji prohlížet ve StoryFactory pomocí tlačítek pro přehrátí. Když ale budeme chtít ukázat scénku kamarádovi na druhé straně republiky nebo vytvořit scénku pro účast v soutěži StoryFactory, bude se nám hodit vyexportovat video, které již půjde přehrát v jakémkoliv přehrávači videí (nebo téměř jakémkoliv - je třeba mít nainstalované potřebné kodeky, zde se jedná především o kodek XVID, který je však součástí instalace StoryFactory).

Máme dvě možnosti, jak takové video vytvořit. Nejjednodušší je v okně vpravo nahoře zaškrtnout okénko Automaticky nahrávat. Jakmile potom dáme scénku přehrát, obsah 3D okna se začne nahrávat. Výsledek pak najdeme ve složce CamStudio, která je ve složce s naším StoryFactory. Sem se budou ukládat všechna vytvořená videa s příponou avi.

StoryFactory Automatické nahrávání

Druhá možnost je použít tlačítka pro spuštění a zastavení nahrávání, která jsou označena nápisem Rec.

StoryFactory Nahrávání

Před nahráváním zkontrolujte rozlišení okna Unrealu (v Unrealu zmáčknout klávesu ESC, kliknout na Settings, tam na panel Video). V kolonce Resolution doporučujeme nastavit jedno z následujících rozlišení: 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*960 (netypická rozlišení mohou způsobit, že nahrávání nebude fungovat správně). Doporučujeme též před zahájením nahrávání posunout okno Unrealu na takové místo na ploše, aby bylo celé viditelné. Dále je možné ve StoryFactory v "Nastavení/Nastavení nahrávání" nastavit videu počet snímků za vteřinu a výslednou kvalitu.

Nastavení StoryFactory

Nastavení scénky

V menu Nastavení je položka Nastavení scénky. Tam můžeme změnit následující chování:

StoryFactory Nastavení

Nastavení nahrávání

V nastavení nahrávání můžete změnit různé vlastnosti nahrávání scénky do videa (jako třeba kvalitu nahrávání, která ale zase produkuje větší soubor apod.). Původní nastavení by mělo být ideální, není tedy třeba nic měnit.